ادیان عهد باستان؛ پژوهشی در ایده ها، انسان ها و رویدادها

4,800,000 ریال

همذات‌ پنداری چهره‌های خیر و یا شر در فصول مختلف کتاب ادیان عهد باستان به شدت استنباط می‌شود: براندن از پیشاتاریخ و اسطوره، به تاریخ ادیان گذر می‌کند؛ در فصول اوزیریس و گیلگمش، به نحوی رهروی ایزیس و گیلگمش را یکسان‌پنداری می‌کند، یا انکیدو و ایوب به خاطر دردهـایی که بر آنـها هموار مـی‌شود و شیوه‌ی سلوک معنوی‌شان به این‌همانی می‌رسند، ست، یهودا، هرودس و پونتیوس پیلاطس از آنجاکه مظهر شرارت‌اند و جز بدی تـراوشی نـدارند، هم‌ذات پـنداشته مـی‌شـوند.

در حـقیـقت هنـگامـی کـه می‌خواهیم ارتباط میان فصول این کتاب را دریـابیم، بـررسی هـریک از این چهره‌ها راه‌گشایی است برای شناخت معادل یا متضاد آنها در طول تاریخ و یا مقوله‌ی شیطان و فرشتگان که اینچنین نزدیک با ما و در ما زندگی می‌کنند، در فصول بیست و ســه و بـیست و چـهار چنـان بـررسی می‌شوند که ما هرگز بدین‌گونه بر آنها تعمق نکرده بودیم و به حضور دایم‌شان پی‌نبرده بودیم.

 

اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی

 

نویسنده

اس جی. اف براندن

مترجم

سودابه فضایلی

تعداد صفحات

751

نوع جلد

شومیز

وضعیت نشر

تجدید چاپ

نوبت چاپ

چاپ دوم

سال نشر

1402

10 in stock

Description

ادیان عهد باستان؛
پژوهشی در ایده ها، انسان ها و رویدادها