آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه

اطلاعات کتاب

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
نویسنده: سهراب علی افروغ