دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره ۱۱

دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره ۱۱
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۲
شماره: ۱۱
سال: ۱۴۰۲
حمایت کیفری نظام حقوقی ایران از ملاقات اقارب با طفل

صفحه 79-97

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ مریم مهاجری


بررسی کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ از منظر فقه امامیه

صفحه 99-122

هدی انصاریان؛ سید حسن عابدیان؛ علی‌رضا عسگری


واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت

صفحه 123-152

سیامک قیاسی؛ غلام سخی علیزاده؛ محمدمصطفی دانش