دو فصلنامه هفت آسمان شماره ۸۴

دو فصلنامه هفت آسمان شماره ۸۴
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۲
شماره: ۸۴
سال: ۱۴۰۲
احیاگری تمدنی خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 5-21

محمدامین فندرسکی پور؛ محمد جاودان


شکل‌گیری شورای دوم واتیکان

صفحه 53-85

جوستو لوئیس گونزالز؛ مصطفی رستگار


بازاندیشی مبانی جامعه‌شناسی دین برگر: ساخت اجتماعی، قدرت و گفتمان

صفحه 99-122

تیتوس هلم؛ عبدالرضا نواح؛ نرگس خوشکلام