نشریه علمی پژوهش‌نامه امامیه، شماره ۱۶

نشریه علمی پژوهش‌نامه امامیه، شماره ۱۶
شماره: 16
سال: 1401
تطور تاریخی مفهوم «اهل ‌البیت» از قرن اول تا هفتم هجری قمری

صفحه 27-56

 10.22034/JIS.2022.292475.1674

سلیمه سایری؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ محمدحسن نادم؛ الیاس عارف زاده


بررسی و نقد کتاب دوازده انسان معصوم، امامان و بنای تشیع اثر متیو پیرس

صفحه 83-117

 10.22034/JIS.2022.243147.1550

حسین عبدالمحمدی؛ محمد غفوری نژاد؛ محمد زرقانی؛ زهراء مسافر


نظریه رأی در افعال الاهی: بررسی و ارزیابی دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی

صفحه 173-186

 10.22034/JIS.2022.261630.1601

رضا برنجکار؛ محمد رنجبر حسینی؛ علاء تبریزیان


روش‌شناسی فرهاد دفتری در عقیده‌نگاری فرقه اسماعیلیه

صفحه 187-210

 10.22034/JIS.2022.292798.1677

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری