پژوهش نامه امامیه شماره چهاردهم

تاریخ انتشار: زمستان 1400
شماره: چهاردهم
سال: هفتم
بررسی و نقد فرضیه کتاب‌سوزی و امحای کتب به دست فاتحان مسلمان در آثار متقدمان

صفحه 27-48

 10.22034/JIS.2021.240170.1539

صفیه رضایی؛ یدالله حاجی زاده؛ سید قاسم موسوی رزاقی


بازتاب فرضیهٔ هیئت بطلمیوسی در آثار متکلمان امامیه دربارهٔ مسئلهٔ عرش و کرسی

صفحه 49-71

 10.22034/JIS.2021.244890.1564

رضا دارینی؛ رسول رضوی؛ محمد رنجبر حسینی؛ سید عیسی مسترحمی


کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات

صفحه 73-96

 10.22034/JIS.2021.239367.1535

محمد حسین قنبری گل؛ ابراهیم ابراهیمی؛ منصور پهلوان محمد علی؛ علی حسن بگی


مبانی کلامی همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه عبدالجلیل قزوینی

صفحه 97-115

 10.22034/JIS.2021.244297.1555

محمدعلی لیالی؛ محمد علی محمدی؛ حمید رضا شریعتمداری


جایگاه تشیع در قانون اساسی از منظر روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای

صفحه 117-137

 10.22034/JIS.2021.280659.1639

عبدالرضا راشد؛ هادی جمشیدیان؛ محمدباقر خرمشاد


صورت‌بندی ادله عالمان شیعه بر تحریف‌نشدن قرآن

صفحه 211-228

 10.22034/JIS.2021.208439.1423

سید مرتضی میرقیصری؛ علی الله‌بداشتی؛ امداد توران