بازدید سفیر ایتالیا از دانشگاه

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-3-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-3-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-4-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-5-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-6-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-7-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-8-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-9-2