جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی اندیشه های اخلاقی دوانی در کتاب اخلاق جلالی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو رضا جبله با عنوان «بررسی اندیشه‌های اخلاقی دوانی در کتاب اخلاق جلالی»، دکتر علیرضا صالحی به عنوان استاد راهنما و دکتر محمدی مظفر به عنوان استاد داور حضور داشتند.

مطالب مشابه