جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

موضوعات نوپدید کتاب اشربه از دیدگاه مذاهب

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو خدیجه فتاحی با عنوان «موضوعات نوپدید کتاب اشربه از دیدگاه مذاهب»، دکتر مهدی نوروزی به عنوان استاد راهنما، دکتر رضا سمیعی به عنوان استاد مشاور و دکتر مریم‌بانو خیرخواه به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

خدای متعال از این نعمت بزرگ در قرآن به قول خودش خبر می‌دهد "الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الْإِسْلامَ دِیناً" که امروز روزی بود که دین شمارا کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و برای شما به دین اسلام راضی شدم. اين دين مشتمل بر قواعد کلیه‌ای است كه پس از گذشتن قرن‌ها که اوضاع زندگی تغییر بزرگی کرده و حوادثي به وجود بیاید که قبلاً نبوده است بر جزییاتی که از این به بعد به وجود مي‌آيند نيز قابل تطبيق هستند. اگر در سازوکار مسیری که فقیه برای دستیابی به‌حکم شرعی می‌پیماید دقت کنیم، به‌روشنی درخواهیم یافت که اجتهاد یک فعالیت علمی ترکیبی است که از دو بخش موضوع شناسی و حکم شناسی تشکیل‌شده و هرکدام از این دو قسمت نیز به روشی خاص و علومی ویژه نیازمند است. امّا شناخت حکم کاملاً از شناخت موضوع متأثر است زيرا نقش زمان و مکان در تحول موضوعات انکارناپذیر است. آگاهی فقیه درباره موضوع حکم است که فهم تازه‌ای از نصوص و منابع فقهی نصیب او خواهد کرد. این آگاهی‌ها غالباً بايد از علوم (تجربی) اخذ شود. نوشیدنی‌ها بخش بسیار مهمی از فقه سنتی را تشکیل می‌دهند؛ امّا بالطبع گسترش دامنه مسائل نو پیدای فقهی درباره نوشیدنی‌ها حوادث جدیدی به وجود آمده است که قبلاً موجود نبوده است؛ بنابراین لازم است این موضوعات مستحدث و جدید به‌تفصیل مورد کنکاش فقهی قرار گیرد. این پایان نامه با رویکرد توصیفی تحلیلی پس از تبيين كليات و مفاهيم مورد بحث در فصل اول موضوعات مستحدث در نوشيدني‌هاي حيواني در فصل دوم موضوعات مستحدث در نوشيدني‌هاي حيواني و در فصل سوم مستحدثات در نوشيدني‌هاي صنعتي را تبیین کرده و در فصل چهارم مستحدثات در نوشيدني‌هاي مست كننده، توهم‌زا و نشاط‌آور را مطرح نموده است در نهایت نیز در فصل چهارم افزودني‌هاي نجس به نوشيدني‌هاي خوراكي و دارويي مورد بحث قرار گرفته است.

 

مطالب مشابه