دانشکده ادیان برگزار می‌کند:

نشست علمی «بررسی پیامبری زرتشت در متون اسلامی»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نشست علمی «بررسی پیامبری زرتشت در متون اسلامی»، علی مصلحی دانشجوی دکتری ادیان ایرانی به ارائه سخنرانی خواهد پرداخت.

این نشست به همت گروه مطالعاتی ادیان شرق دانشکده ادیان، روز پنجشنبه 27 دی‌ماه 1397 از ساعت 11:30 تا 13 در سالن شهید بهشتی برگزار خوهد شد.

مطالب مشابه