بازدید دانشجویان دانشگاه قم از کتابخانه

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه قم با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب با جناب آقای محمدی شجاعی رئیس کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب دیدار کردند.

در این دیدار محمدی شجاعی رئیس کتابخانه و دبیر مجمع کتابخانه‌های تخصصی استان قم به تشریح فعالیت‌های کتابخانه و شیوه‌های مدرن کتابداری این کتابخانه پرداخت.

در ادامه دانشجویان از کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب بازدید به عمل آوردند.

این دیدار روز پنجشنبه هشتم دی‌ماه 1397 به انجام رسید.

مطالب مشابه