برگزاری جلسات کارگاه «بنیادهای اخلاق در فلسفه معاصر اروپایی»

img_20240304_185756
img_20240304_185756
img_20240304_185918
img_20240304_185941