برگزاری کارگاه طرح‌نامه به مثابه نقشه راه

photo_2024-01-15_14-40-39-2
photo_2024-01-15_14-40-39-2
photo_2024-01-15_14-40-39
photo_2024-01-15_14-40-40
photo_2024-01-15_14-40-41-2
photo_2024-01-15_14-40-41
photo_2024-01-15_14-40-42
photo_2024-01-15_14-40-43
photo_2024-01-15_14-40-44