دانشکده ادیان؛

اطلاع‌رسانی و دعوت به جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد آقای مهدی فوقی، دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی با عنوان "موعظه در ادیان" با راهنمایی جناب آقای د.مفتاح و با حضور استاد داور جناب آقای د.بخشنده، ساعت 11:00 روز دوشنبه 1402/02/11 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار خواهد شد. حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.

مطالب مشابه