امداد توران

دکتری فلسفه
دانشکده ها
دانشکده شیعه شناسی
اطلاعات تماس

کارشناسی فلسفه از دانشگاه مفید، 1379؛

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران، 1382؛

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران، 1388؛

کارشناسی:

زبان پایه، دانشگاه مفید؛

متون تخصصی خارجی، دانشگاه مفید؛

زبان عربی، دانشگاه تهران؛

کلیات فلسفه، دانشگاه مفید؛

کارشناسی ارشد:

زبان تخصصی(موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)

تاریخ کلام شیعه (1) و (2)، (دانشگاه ادیان و مذاهب)

امامت و ولایت (دانشگاه ادیان و مذاهب)

امامت در کلام شیعه، (دانشگاه پادربورن آلمان)

کلام (دانشگاه تهران)

دکتری:

امامت و شبهات تاریخی کلامی (دانشگاه ادیان و مذاهب)

کلام امامیه، تطورات تاریخی (دانشگاه ادیان و مذاهب)

مستشرقان و عرفان و تصوف (دانشگاه ادیان و مذاهب)

زبان تخصصی (دانشگاه ادیان و مذاهب)

خدا در اسلام (موسسه بین المللی مطالعات اسلامی)

و جز آن

مقالات:

 1. تاریخ فلسفه هگل: نامه مفید، سال نهم، 1389، شماره پیاپی 39
 2. اصول اساسی هستی شناختی در عرفان ابن عربی، پژوهشهای فلسفی کلامی، سال یازدهم، 1389، شماره سوم و چهارم، شماره پیاپی، 43-44
 3. ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه، شیعه شناسی، دوره یازدهم، 1392، شماره 44
 4. حیات پیشین در اندیشه متکلمان امامی مدرسه بغداد، تحقیقات کلامی، سال دوم، 1394، شماره 6
 5. مضمون شناسی احادیث خلقت نوری اهل البیت، شیعه پژوهی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1394؛
 6. تحلیل سند و محتوای دو حدیث رضوی درباره خلقت نوری، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1396.

و موارد دیگر که در از طریق نت دستیاب است.

مقالات دیگر:

 1. سلسله مقالات سیرت جاودانه (9 مقاله)، مجله فرهنگ جهاد، سال پانزدهم، شماره های 42-43، 45، 46، 47،48، 49،50، 53، 56،57 .
 2. از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت، هفت آسمان، 1389، شماره پیاپی 46
 3. طرق الهی و انسانی مواجهه با شهر، نوشته جان هوور، ترجمه امداد توران، نامه فرهنگ، پاییز 1374، شماره 47؛

و …

کارشناسی فلسفه از دانشگاه مفید، 1379؛

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران، 1382؛

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران، 1388؛

کارشناسی:

زبان پایه، دانشگاه مفید؛

متون تخصصی خارجی، دانشگاه مفید؛

زبان عربی، دانشگاه تهران؛

کلیات فلسفه، دانشگاه مفید؛

کارشناسی ارشد:

زبان تخصصی(موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)

تاریخ کلام شیعه (1) و (2)، (دانشگاه ادیان و مذاهب)

امامت و ولایت (دانشگاه ادیان و مذاهب)

امامت در کلام شیعه، (دانشگاه پادربورن آلمان)

کلام (دانشگاه تهران)

دکتری:

امامت و شبهات تاریخی کلامی (دانشگاه ادیان و مذاهب)

کلام امامیه، تطورات تاریخی (دانشگاه ادیان و مذاهب)

مستشرقان و عرفان و تصوف (دانشگاه ادیان و مذاهب)

زبان تخصصی (دانشگاه ادیان و مذاهب)

خدا در اسلام (موسسه بین المللی مطالعات اسلامی)

و جز آن

مقالات:

 1. تاریخ فلسفه هگل: نامه مفید، سال نهم، 1389، شماره پیاپی 39
 2. اصول اساسی هستی شناختی در عرفان ابن عربی، پژوهشهای فلسفی کلامی، سال یازدهم، 1389، شماره سوم و چهارم، شماره پیاپی، 43-44
 3. ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه، شیعه شناسی، دوره یازدهم، 1392، شماره 44
 4. حیات پیشین در اندیشه متکلمان امامی مدرسه بغداد، تحقیقات کلامی، سال دوم، 1394، شماره 6
 5. مضمون شناسی احادیث خلقت نوری اهل البیت، شیعه پژوهی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1394؛
 6. تحلیل سند و محتوای دو حدیث رضوی درباره خلقت نوری، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1396.

و موارد دیگر که در از طریق نت دستیاب است.

مقالات دیگر:

 1. سلسله مقالات سیرت جاودانه (9 مقاله)، مجله فرهنگ جهاد، سال پانزدهم، شماره های 42-43، 45، 46، 47،48، 49،50، 53، 56،57 .
 2. از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت، هفت آسمان، 1389، شماره پیاپی 46
 3. طرق الهی و انسانی مواجهه با شهر، نوشته جان هوور، ترجمه امداد توران، نامه فرهنگ، پاییز 1374، شماره 47؛

و …