برگزاری مراسم دفاعیه پایان نامه «بررسی الهیات سیاسی آلمان در قرن بیستم»

تاریخ انتشار:

در این جلسه که در غیاب حمیدرضا فرزین استاد مشاور، آقایان دکتر محمد لگنهاوسن به عنوان استاد راهنما، و ا… کرم کرمی پور استاد داور و نیز جمعی دیگر از سایر اساتید و دانشجویان علاقه مند حضور داشتند، ابتدا دانشجو، زهره دلفان به ارائه پایان نامه خود در مهلت مقرر پرداخت.

وی با اشاره به برخی وقایع مهم قرن بیستم آلمان نظیر جنگ های جهانی اول و دوم به بررسی اجمالی عقاید برخی متألهان و نظریه پردازان برجسته آلمانی همچون بارت، اشمیت، بونهفر و تأثیر این افکار بر دیگر متألهین و پیوند الهیات و سیاست پرداخت و گفت: دغدغه امروز الهیات، استحکام بخشیدن دوباره به جایگاه خویش در رویارویی با چالش های جهان مدرن است.

در ادامه این جلسه آقای کرمی پور، استاد داور ضمن تحسین این پایان نامه به دلیل موضوع میان رشته ای  آن که الهیات و سیاست را در کنار هم بررسی کرده است با اشاره به برخی ضعف های ساختاری و ترجمه ای خواستار رفع آنها شد.

پس از پایان صحبت های کرمی پور، دکتر لگنهاوسن استاد راهنمای این پایان نامه به ایراد سخن پرداخت و گفت: باید برای ارتقای کیفیت علمی پایان نامه ها در کشور تلاش جدی شودچرا که نمی توان با ترجمه چند فصل از یک کتاب ادعای نوشتن پایان نامه کرد. وی در عین حال با تحسین از این پایان نامه، کمبود متون فارسی پیرامون الهیات سیاسی آلمان را از ضروریات خلق آن خواند.

در پایان این جلسه اساتید و مسئولین پس از شور و مشورت و بررسی نحوه دفاع دانشجو زهره دلفان وی را حائز کسب درجه عالی تشخیص دادند.

 

مطالب مشابه