نشست علمی مسئله شر و محدودیت قوای شناختی انسان

%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae-2
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae-3
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae-4
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae-5