هفتمین کرسی آزاداندیشی پژوهشکده ادیان و مذاهب

%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a7
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a7
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a7-2
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a7-3
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a7-4
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a7-5