حمایت طرح‌ پژوهشی

قالب حمایتی طرح‌ پژوهشی

مقدمه

پژوهشگاه ادیان و مذاهب در راستای حمایت از محققان کشور، از طرح‌های پژوهشی آنان حمایت می‌کند. براین اساس، اعضای هیئت علمی با ارائه طرح‌های پژوهشی خود، در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی می‌توانند از حمایت مالی برخوردار شوند.

اهداف اعطای قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی:

 1. شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از طرح‌های پژوهشی.
 2. کمک به هدایت طرح‌های پژوهشی به سمت نیازهایپژوهشی و فناوری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی.
 3. کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی بر اساس اولویت‌های علمی در شاخه‌های مختلف علوم.
 4. کمک به توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی برای انجام تحقیقات مؤثر.
 5. تشویق و کمک به اعضای هیئت‌علمی برای پژوهش در مرزهای دانش یا حوزه‌های اثربخش در جامعه.
 6. ارتقا ظرفیت علمی‌تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و ایجاد رقابت سالم علمی.
 7. کمک به توسعه علم و فناوری.

انواع قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

 1. دوره طرح‌های پژوهشی مستقل: طرح‌های پژوهشی پژوهشگران / اعضای هیئت علمی ر را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره طرح‌های پژوهشی تفاهم نامه‌ای: طرح‌های پژوهشی پژوهشگران / مراکز تحقیقاتی را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 3. دوره طرح‌های پژوهشی فراخوان‌های ویژه: طرح‌های پژوهشی پژوهشگران / مراکز تحقیقاتی را با توجه به ضرورت‌های پژوهشی در موضوعات مشخص و بر اساس دوره‌های زمانی خاص که از طریق سایت پژوهشگاه اعلام می‌گردد، تحت پوشش قرار می‌دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

 1. مجری در هنگام تقاضا عضو هیئت‌علمی تمام وقت با حکم کارگزینی معتبر باشد.
 2. موضوع پیشنهادیه قبل از تصویب در قالب فرم‌های پژوهشی ارائه گردد.
 3. مجری در هنگام تقاضا، پیشنهادیه در دست اجرا و یا پیشنهادیه خاتمه‌نیافته قبلی نداشته یاشد.
 4. موضوع پیشنهادیه مرتبط با اولویت‌های پژوهشی و فناوری پژوهشگاه ادیان و مذاهب باشد.
 5. پیشنهادیه مجری بخشی از رساله دکتری دانشجویی نباشد و با آن‌ها همپوشانی قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
 6. مجری پیشنهادیه باید دارای مدرک دکترا و عضو هیئت‌علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه / پژوهشگاه باشد.
 7. دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیئت‌علمی می‌توانند بعنوان همکار پیشنهادیه مشارکت داشته باشند.
 8. پیشنهادیه ارسالی نباید عیناً رساله دکترای دانشجویان باشد.
 9. پیشنهادیه ارسالی نباید قبلاً بعنوان پیشنهادیه انجام شده باشد.
 10. هر مجری در یک زمان فقط می‌تواند یک پیشنهادیه در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد.

زمان پذیرش پیشنهادیه متقاضیان دریافت قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

طرح های پژوهشی (باستثناء فراخوان ویژه) در طول سال قابلیت ارسال طرح دارند.

تخصیص منابع به متقاضیان دریافت قالب حمایتی طرح‌های پژوهشی

میزان سقف و کف مبالغ حمایتی، هر ساله توسط کمیته تخصصی تعیین می‌شود و اعضای کارگروه مبلغ حمایتی را بر اساس پیشنهادیه ارسالی توسط پژوهشگر مشخص می‌نمایند.

بررسی و تصویب پیشنهادیه‌های ارسال شده جهت دریافت حمایت

جلسات کارگروه‌های پژوهشگاه ادیان و مذاهب پس از پایان هر فراخوان، برگزار می‌شود. در جلسات فوق، پیشنهادیه‌های ارسالی بررسی و داوری خواهند داشت. پیشنهادیه ارسالی در صورت تأیید توسط اعضای کارگروه، جهت بررسی نهایی و تصویب به جلسات کمیته تخصصی ارسال خواهد شد.

کلیه فرآیندها از جمله بررسی، اعلام نقص، غربالگری، داوری، تأیید، تصویب و یا رد پیشنهادیه از طریق دبیران کارگروه‌ها به متقاضیان دریافت حمایت اطلاع رسانی می‌گردد.