همکاران پژوهشکده

 

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان

سمت : رئیس پژوهشکده – عضو هیات علمی گروه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

مرتبه علمی و سازمانی : استاد تمام گروه مذاهب اسلامی

رایانامه:

تلفن: 02537775650  داخلی 9043

نشانی دفتر:  پژوهشکده ادیان و مذاهب. ساختمان دارالحدیث، اتاق 349

 

مقداد رهنما

سمت : مسئول دفتر رئیس پژوهشکده

رایانامه:

تلفن: 02537775650  داخلی 9109

نشانی دفتر:  پژوهشکده ادیان و مذاهب. ساختمان دارالحدیث، اتاق 348

 

دکتر مهدی علی دانشور

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده – عضو هیات علمی گروه ادیان شرق دانشگاه ادیان و مذاهب

مرتبه علمی و سازمانی : استادیار گروه ادیان شرق دانشگاه ادیان و مذاهب

رایانامه:   m.daneshvar3@gmail.com

تلفن: 02532802610  داخلی  129

نشانی دفتر:  پژوهشکده ادیان و مذاهب. ساختمان دارالحدیث، اتاق 348

 

دکتر سوسن غفاریان

سمت : دبیر گروه ادیان پژوهشکده – عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ادیان و مذاهب

مرتبه علمی و سازمانی : استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ادیان و مذاهب

رایانامه:

تلفن: 02537775650  داخلی 9109

نشانی دفتر:  پژوهشکده ادیان و مذاهب. ساختمان دارالحدیث، اتاق 340

 

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالمحمد شریفات

سمت : دبیر گروه مذاهب کلامی پژوهشکده

مرتبه علمی و سازمانی : پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب

رایانامه:

تلفن: 02537775650  داخلی 9109

نشانی دفتر:  پژوهشکده ادیان و مذاهب. ساختمان دارالحدیث، اتاق 341

 

جناب آقای میثم فصیحی

سمت : مدیر مرکز اقبال پژوهی و مدیر مرکز صلح و ادیان

مرتبه علمی و سازمانی : پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب

رایانامه:

تلفن: 02537775650  داخلی 9109

نشانی دفتر:  پژوهشکده ادیان و مذاهب. ساختمان دارالحدیث، اتاق 343