طرح های پژوهشی

مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی ملی و بین‌المللی

«زن»‌ و «خانواده» دو محور مهم در پژوهش‌ها و مطالعات سراسر جهان است. در همین راستا، با توجه به چشم‌انداز کلان پژوهشکده مبنی بر حل مسائل و چالش‌های حوزه زن و خانواده،‌ ضمن بررسی،‌ ارزیابی،  تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی گروه‌های خود،‌ مشارکت در طرح‌های پژوهشی ملی و بین‌المللی همراستا با حوزه پژوهشی گروه‌های علمی را در لیست فعالیت خود قرار داده است.