مهراب صادق نیا

دکتری جامعه شناسی فرهنگی
هیئت علمی
استادیار گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
MehRabsadeghniam@gmail.com