الله کرم کرمی پور

دکتری جامعه شناسی
هیئت علمی
استادیار گروه دین شناسی/دین پژوهی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
karamip49@gmail.com
مقطع رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه / کشور محل اخذ سال اخذ
کارشناسی فلسفه   شهید بهشتی/ ایران 1372
کارشناسی ارشد  فلسفه  دانشگاه مفید/ ایران 1385
دکتری جامعه شناسی فرهنگی علامه طباطبایی/ ایران 1391
عنوان پایان‌نامه ارشد: مقایسه المنقذ من الضلالی و اعترافات قدیس آگوستین 1385
عنوان پایان نامه دکتري: تحلیل جامعه شناختی تغییر کیش از مسیحیت به اسلام. 1391
ميزان تحصيلات حوزوي:   آغاز تحصيلات حوزوي: سوابق تبليغي داخلي و خارجي:
حضور در درس:
رديف سال محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي نوع فعاليت آموزشي
1 از سال 75 تاکنون دانشگاه ادیان، پردیس، خمین (دانشگاه آزاد)و… دین شناسی، فلسفه، جامعه شناسی سیاسی کارشناسی/ ارشد و دکتری  
رديف عنوان مقاله عنوان نشريه رتبه مجله سال انتشار
1 گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد اسلام وعلوم اجتماعی علمی – پژوهشی 1394
2 پیتر برگر و جامعه شناسی دین هفت آسمان علمی تخصصی 1388
3 روش و رویکرد کلیفورد گیرتز در باب دین و فرهنگ اندیشه نوین دینی علمی – پژوهشی 1390
4 تحلیل جامعه شناسی تغییر کیش اسلام و علوم  اجتماعی علمی – پژوهشی 1389
5 تغییر دین و تغییر شخصیت پژوهش نامه ادیان علمی – پژوهشی 1392
6 تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر (مشارکت با مصطفی صالحی اردکانی) پژوهش نامه ادیان علمی – پژوهشی 1393
7 رابطه میان خود و دیگری علوم سیاسی علمی – پژوهشی 1379
8 منشأ دین از دریچه نظریه زبان شناسی چامسکی ( مشارکت با عباس شاه منصوری) پژوهش های اعتقادی کلامی علمی – پژوهشی 1395
9 آگوستین: پدر الهیات غرب ( ترجمه) هفت آسمان علمی – تخصصی  
10 معرفی و نقد کتاب «مقدمه ای بر انسان شناسی دین» کتاب ماه دین تخصصی اردیبهشت 93
11 تغییر کیش و تغییر شخصیت پژوش نامه ادیان علمی – پژوهشی شماره 2
12 ابوریحان بیرونی: پدیدارشناسی، روش شناسی و انسان شناسی دین ( با آقای ولی الله نصیری) مجله فلسفه دین علمی – پژوهشی پاییز 95
13 بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین های محرم براساس نظریه گیرتز و ترنر ( با آقای ابوالحسنی) مجله اسلام و علوم اجتماعی علمی – پژوهشی شماره 16
14        
15        

مقطع رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه / کشور محل اخذ سال اخذ
کارشناسی فلسفه   شهید بهشتی/ ایران 1372
کارشناسی ارشد  فلسفه  دانشگاه مفید/ ایران 1385
دکتری جامعه شناسی فرهنگی علامه طباطبایی/ ایران 1391
عنوان پایان‌نامه ارشد: مقایسه المنقذ من الضلالی و اعترافات قدیس آگوستین 1385
عنوان پایان نامه دکتري: تحلیل جامعه شناختی تغییر کیش از مسیحیت به اسلام. 1391
ميزان تحصيلات حوزوي:   آغاز تحصيلات حوزوي: سوابق تبليغي داخلي و خارجي:
حضور در درس:

رديف سال محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي نوع فعاليت آموزشي
1 از سال 75 تاکنون دانشگاه ادیان، پردیس، خمین (دانشگاه آزاد)و… دین شناسی، فلسفه، جامعه شناسی سیاسی کارشناسی/ ارشد و دکتری  

رديف عنوان مقاله عنوان نشريه رتبه مجله سال انتشار
1 گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد اسلام وعلوم اجتماعی علمی – پژوهشی 1394
2 پیتر برگر و جامعه شناسی دین هفت آسمان علمی تخصصی 1388
3 روش و رویکرد کلیفورد گیرتز در باب دین و فرهنگ اندیشه نوین دینی علمی – پژوهشی 1390
4 تحلیل جامعه شناسی تغییر کیش اسلام و علوم  اجتماعی علمی – پژوهشی 1389
5 تغییر دین و تغییر شخصیت پژوهش نامه ادیان علمی – پژوهشی 1392
6 تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر (مشارکت با مصطفی صالحی اردکانی) پژوهش نامه ادیان علمی – پژوهشی 1393
7 رابطه میان خود و دیگری علوم سیاسی علمی – پژوهشی 1379
8 منشأ دین از دریچه نظریه زبان شناسی چامسکی ( مشارکت با عباس شاه منصوری) پژوهش های اعتقادی کلامی علمی – پژوهشی 1395
9 آگوستین: پدر الهیات غرب ( ترجمه) هفت آسمان علمی – تخصصی  
10 معرفی و نقد کتاب «مقدمه ای بر انسان شناسی دین» کتاب ماه دین تخصصی اردیبهشت 93
11 تغییر کیش و تغییر شخصیت پژوش نامه ادیان علمی – پژوهشی شماره 2
12 ابوریحان بیرونی: پدیدارشناسی، روش شناسی و انسان شناسی دین ( با آقای ولی الله نصیری) مجله فلسفه دین علمی – پژوهشی پاییز 95
13 بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین های محرم براساس نظریه گیرتز و ترنر ( با آقای ابوالحسنی) مجله اسلام و علوم اجتماعی علمی – پژوهشی شماره 16
14        
15