احمدرضا مفتاح

دکتری کلام-گرایش فلسفه دین
هیئت علمی
دانشیار گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
meftah555@gmail.com
۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰داخلی 238
دانشگاه ادیان و مذاهب-ساختمان شماره ششم-اتاق 507
مقطع رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه / کشور محل اخذ سال اخذ
کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران 1373
کارشناسی ارشد فلسفه  دانشگاه شهيد بهشتي 1377
دکتری کلام (گرايش فلسفه دين)   مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم 1383
عنوان پایان‌نامه ارشد: رابطة عقل و ايمان از نظر توماس آکوئيني  
 پایان نامه دکتری: رابطه ايمان و عمل در شيعه و آيين کاتوليک  
ميزان تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول آغاز تحصيلات حوزوي: 1361 سوابق تبليغي داخلي و خارجي:
 
رديف سال محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي نوع فعاليت آموزشي
1 1385 دانشگاه ادیان و مذاهب ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد تاریخ  ادیان 2
2 1385 دانشگاه ادیان و مذاهب ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد تاریخ مسیحیت و فرقه های آن
3 1387 دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد الهیات نقلی مسیحی
4 1384    ادامه دارد دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد الهیات عقلی مسیحی
5 1386 دانشگاه ادیان عرفان وتصوف ارشد تاریخ ادیان
6 1390 دانشگاه ادیان و مذاهب دین شناسی ارشد تاریخ و کلام مسیحی
7 1392     ادامه دارد دانشگاه ادیان و مذاهب دین پژوهی دکتری الهیات مسیحی از کانت به بعد
8 1392 دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الاهیات مسیحی دکتری خاستگاه مسیحیت
9 1392 دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی -الاهیات مسیحی دکتری تاریخ مسیحیت تا قرون وسطی
10 1393 ادامه دارد دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی – الاهیات مسیحی دکتری الاهیات کاتولیک مسیحی
11 1391 دانشگاه ادیان شیعه شناسی ارشد ادیان ابراهیمی
12 1392     ادامه دارد دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد الهیات جدید مسیحی
13 1392 دانشگاه ادیان ادیان و فرق- مسیحیت سطح 3 شعایر مسیحی
14 1393   ادامه دارد دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی الاهیات مسیحی دکتری الهیات مسیحی
15 1394   ادامه دارد دانشگاه آزاد اسلامی ادیان و عرفان تطبیقی دکتری متون دینی عرفانی مسیحیت
16 1390 جامعة المصطفی العالمیة   ارشد تاریخ ادیان
17 1393 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاریخ تمدن ارشد تاریخ ادیان
18 1396 تربیت مدرس صدیقه کبری اخلاق ارشد اخلاق تطبیقی
19 1395 پردیس فارابی ادیان و عرفان تطبیقی ارشد ادیان تطبیقی
20 1382 جامعة الزهرا   ارشد آشنایی با ادیان
رديف عنوان مقاله عنوان نشريه رتبه مجله سال انتشار
1           مفهوم ايمان‌ کاتوليک با تکيه بر آراي اگوستين و توماس اکوئيناس پژوهش های فلسفی کلامی… علمی – پژوهشی 1391
2           عبادت در قران و عهدین (مشترک با شیاسی) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1391
3           نمادگرایی در قران و انجیل یوحنا (مشترک با احمدی) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1392
4           سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک اخلاق وحیانی علمی – پژوهشی 1393
5           طبقه بندی فضایل از نظر توماس آکویینی اخلاق وحیانی علمی – پژوهشی 1393
6           آنتونی قدیس وتاثیر پذیری وی از آیین گنوسی (مشترک با میرتبار) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1393
7           مقایسه شفاعت در شیعه و فدیه در مسیحیت

(مشترک با ربانی)

الاهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان علمی – پژوهشی 1393
8           قانونی سازی عهد جدید (مشترک با ستار زاده) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1394
9           حق حیات در ادیان ابراهیمی (مشترک با احسانی) الاهیات تطبیقی علمی – پژوهشی 1394
10       statuse of Mosqe and Church in )Sacramentesمشترک با متقی) Journal of religious sciences “KOM” علمی – پژوهشی 2015
11       ربط و نسبت عقل و ايمان فلسفي کلامي دانشگاه قم علمی ترویجی 1383
12       رابطه ايمان و عمل در شيعه هفت آسمان علمی تخصصی 1388
13       جايگاه ولايت در نجات از نظر شيعه هفت آسمان علمی تخصصی 1386
14       آمرزيدگي از راه ايمان در مسيحيت هفت آسمان علمی تخصصی 1385
15       عرفان يهود هفت آسمان علمی تخصصی 1380
16       الاهيات طبيعي هفت آسمان علمی تخصصی 1384
17       عيساي ناصري هفت آسمان علمی تخصصی 1390
18       مقايسه مفهوم ايمان شيعه و کاتوليک مجموعه مقالات روز جهانی فلسفه مجموعه مقالات 1391
19       مساله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر(مشترک با عبد اللهی) پژوهش های ادیانی علمی پژوهشی 1396
20       حجیت منابع الاهیات مسیحی (مشترک با حقانی) معرفت ادیان علمی پژوهشی آماده چاپ
21       مهدویت و معنای زندگی (مشترک با محمدی) مشرق موعود علمی پژوهشی آماده چاپ
22       خطاناپذیری پاپ (مشترک با علیزاده موسوی) پژوهش های ادیانی علمی پژوهشی آماده چاپ
23       تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت (مشترک با صالحی اردکانی) نامه حکمت علمی پژوهشی آماده چاپ

مقطع رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه / کشور محل اخذ سال اخذ
کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران 1373
کارشناسی ارشد فلسفه  دانشگاه شهيد بهشتي 1377
دکتری کلام (گرايش فلسفه دين)   مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم 1383
عنوان پایان‌نامه ارشد: رابطة عقل و ايمان از نظر توماس آکوئيني  
 پایان نامه دکتری: رابطه ايمان و عمل در شيعه و آيين کاتوليک  
ميزان تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول آغاز تحصيلات حوزوي: 1361 سوابق تبليغي داخلي و خارجي:
 

رديف سال محل تدریس رشته تحصيلي مقطع تحصيلي نوع فعاليت آموزشي
1 1385 دانشگاه ادیان و مذاهب ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد تاریخ  ادیان 2
2 1385 دانشگاه ادیان و مذاهب ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد تاریخ مسیحیت و فرقه های آن
3 1387 دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد الهیات نقلی مسیحی
4 1384    ادامه دارد دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد الهیات عقلی مسیحی
5 1386 دانشگاه ادیان عرفان وتصوف ارشد تاریخ ادیان
6 1390 دانشگاه ادیان و مذاهب دین شناسی ارشد تاریخ و کلام مسیحی
7 1392     ادامه دارد دانشگاه ادیان و مذاهب دین پژوهی دکتری الهیات مسیحی از کانت به بعد
8 1392 دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الاهیات مسیحی دکتری خاستگاه مسیحیت
9 1392 دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی -الاهیات مسیحی دکتری تاریخ مسیحیت تا قرون وسطی
10 1393 ادامه دارد دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی – الاهیات مسیحی دکتری الاهیات کاتولیک مسیحی
11 1391 دانشگاه ادیان شیعه شناسی ارشد ادیان ابراهیمی
12 1392     ادامه دارد دانشگاه ادیان ادیان ابراهیمی ارشد الهیات جدید مسیحی
13 1392 دانشگاه ادیان ادیان و فرق- مسیحیت سطح 3 شعایر مسیحی
14 1393   ادامه دارد دانشگاه ادیان و مذاهب مطالعات تطبیقی الاهیات مسیحی دکتری الهیات مسیحی
15 1394   ادامه دارد دانشگاه آزاد اسلامی ادیان و عرفان تطبیقی دکتری متون دینی عرفانی مسیحیت
16 1390 جامعة المصطفی العالمیة   ارشد تاریخ ادیان
17 1393 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاریخ تمدن ارشد تاریخ ادیان
18 1396 تربیت مدرس صدیقه کبری اخلاق ارشد اخلاق تطبیقی
19 1395 پردیس فارابی ادیان و عرفان تطبیقی ارشد ادیان تطبیقی
20 1382 جامعة الزهرا   ارشد آشنایی با ادیان

رديف عنوان مقاله عنوان نشريه رتبه مجله سال انتشار
1           مفهوم ايمان‌ کاتوليک با تکيه بر آراي اگوستين و توماس اکوئيناس پژوهش های فلسفی کلامی… علمی – پژوهشی 1391
2           عبادت در قران و عهدین (مشترک با شیاسی) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1391
3           نمادگرایی در قران و انجیل یوحنا (مشترک با احمدی) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1392
4           سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک اخلاق وحیانی علمی – پژوهشی 1393
5           طبقه بندی فضایل از نظر توماس آکویینی اخلاق وحیانی علمی – پژوهشی 1393
6           آنتونی قدیس وتاثیر پذیری وی از آیین گنوسی (مشترک با میرتبار) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1393
7           مقایسه شفاعت در شیعه و فدیه در مسیحیت

(مشترک با ربانی)

الاهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان علمی – پژوهشی 1393
8           قانونی سازی عهد جدید (مشترک با ستار زاده) معرفت ادیان علمی – پژوهشی 1394
9           حق حیات در ادیان ابراهیمی (مشترک با احسانی) الاهیات تطبیقی علمی – پژوهشی 1394
10       statuse of Mosqe and Church in )Sacramentesمشترک با متقی) Journal of religious sciences “KOM” علمی – پژوهشی 2015
11       ربط و نسبت عقل و ايمان فلسفي کلامي دانشگاه قم علمی ترویجی 1383
12       رابطه ايمان و عمل در شيعه هفت آسمان علمی تخصصی 1388
13       جايگاه ولايت در نجات از نظر شيعه هفت آسمان علمی تخصصی 1386
14       آمرزيدگي از راه ايمان در مسيحيت هفت آسمان علمی تخصصی 1385
15       عرفان يهود هفت آسمان علمی تخصصی 1380
16       الاهيات طبيعي هفت آسمان علمی تخصصی 1384
17       عيساي ناصري هفت آسمان علمی تخصصی 1390
18       مقايسه مفهوم ايمان شيعه و کاتوليک مجموعه مقالات روز جهانی فلسفه مجموعه مقالات 1391
19       مساله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر(مشترک با عبد اللهی) پژوهش های ادیانی علمی پژوهشی 1396
20       حجیت منابع الاهیات مسیحی (مشترک با حقانی) معرفت ادیان علمی پژوهشی آماده چاپ
21       مهدویت و معنای زندگی (مشترک با محمدی) مشرق موعود علمی پژوهشی آماده چاپ
22       خطاناپذیری پاپ (مشترک با علیزاده موسوی) پژوهش های ادیانی علمی پژوهشی آماده چاپ
23       تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت (مشترک با صالحی اردکانی) نامه حکمت علمی پژوهشی آماده چاپ